Skip to content Skip to navigation

王桂芹*

王桂芹(Guiqin Wang)博士,研究员
中科院上海巴斯德研究所麒麟创新研究院
南京市江宁区麒麟智慧神州产业园七栋
邮编:211135
电话:021-54923181
电子邮箱:gqwang@ipsnanjing.cn
研究方向:流感通用疫苗
个人简介
女, 博士,长期致力于新型疫苗的研究,尤其是通用流感疫苗,具有丰富的流感疫苗
的研究经验,在Cell Host Microbe 和 Nature Communication 等国际杂志上发表了10余
篇论文。
当前流感疫苗普遍存在的问题是流行株与疫苗株不能很好的匹配,从而降低了流感疫
苗的保护效果,我们以流感HA为靶蛋白,通过减少抗原表位和引入N-糖链的形式,使其诱
导出针对保守表位的中和抗体,设计出新型的流感通用疫苗,以应对当前的流感疫情和随
时可能出现的大流行流感。
教育
2014-2017 博士 吉林大学
2003- 2006 硕士 东北农业大学
1996- 2001 学士 东北农业大学
职位
2020.7-至今 研究员 中科院上海巴斯德研究所麒麟创新研究院
2014.12-2020.7 副研究员 上海巴斯德研究所
2007.8-2014.12 助理研究员 上海巴斯德研究所
文章
1. Zuo Y, Wang P, Sun J, Guo S, Wang G, Zuo T, Fan S, Zhou P, Liang M, Shi X, Wang
X, Zhang L. J Biol Chem. 2018 Oct 19;293(42):16503-16517.
2. Wang G, Yin R, Zhou P, Ding Z. PLoS One. 2017 May 24;12(5):e0176854. 
3. Wang L, Liu S, Chen H, Xu J, Zhang T, Zhou F, Wang Y, Quanquin N, Wang G, Tian X,
He Z, Liu L, Yu W, Sanchez D, Liang Y, Jiang T, Modlin R, Bloom B, Li Q, Deng J, Zhou
P, Qin X, Cheng G. Cell Host Microbe. 2017 8;21(3):334-343.
4. Ren H, Wang G, Wang S, Chen H, Chen Z, Hu H, Cheng G, Zhou P. MAbs. 2016
8(6):1156-66
5. Zuo T#, Sun J#, Wang G#, Jiang L, Zuo Y, Li D, Shi X, Liu X, Fan S, Ren H, Hu H,
Sun L, Zhou B, Liang M, Zhou P, Wang X, Zhang L. 2015, 6:8855. # 共一作.
6. Wang G, Zhou F, Buchy P, Zuo T, Hu H, Liu J, Song Y, Ding H, Tsai C, Chen Z, Zhang
L, Deubel V, Zhou P. J Infect Dis. 2014, 209(5):676-85.
7. Qian M, Hu H, Zuo T, Wang G, Zhang L, Zhou P.. J Virol. 2013, 87(6):3571-7.
8. Zhou F#, Wang G#, Buchy P, Cai Z, Chen H, et al. . J Virol. 2012, 86(12):6970-8. # 共
一作.
9. Hu H, Voss J, Zhang G, Buchy P, Zuo T, Wang L, Wang F, Zhou F, Wang G, Tsai C,
Calder L, Gamblin SJ, Zhang L, Deubel V, Zhou B, Skehel JJ, Zhou P. J Virol. 2012,
86(6):2978-89.