Skip to content Skip to navigation

学术学位委员会

 

主 任 委员:戴传超

 

副主任委员:郭志刚  周长发

 

委  员:(按姓氏首字母排序)

陈龙  丁小余  郭志刚  陆玲  计翔  袁生  戴传超

杨家新  殷志敏  周长发  朱立峰